Vava Tuen säännöt

Merkitty yhdistysrekisteriin 24.8.2022

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Nimi: Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry

Kotipaikka: Espoo

Kieli: suomi

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Vaaran Vaeltajat ry -nimisen partiolippukunnan toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Järjestää partiolaisten vanhemmille kerho- ja muuta yhteistoimintaa.
Tukee lippukunnan jäsenten leiri- ja retkitoimintaa.
Tukee lippukunnan jäsenten osallistumista partiolaisten kansainväliseen toimintaan.
Osallistuu lippukunnan majan (Suopursuntie 11, Espoo) kunnossapitoon ja talouteen.

3 § Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hallitus. Henkilöjäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Jäsenten erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan.

4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa perittävät henkilö- ja kannatusjäsenmaksut. Jäsenet maksavat joko vuosittaisen tai viisivuotisen jäsenmaksun, joiden molempien suuruuden vahvistaa vuosittain yhdistyksen kokous. Viisivuotisen jäsenmaksun maksamalla jäsenen ei seuraavan viiden vuoden aikana tarvitse maksaa vuosittaista jäsenmaksua.

5 § Hallinto

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen varsinainen kokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on kolmannes jäsenistä erovuorossa. Erovuoroisuus arvotaan ensimmäisellä kerralla.

Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien lippukunnanjohtaja on hallituksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Lippukunnan johtaja voidaan valita myös hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Äänestyksen mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 § Hallituksen tehtävät

Edustaa Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry:tä.
Suunnitella yhdistyksen toimintaa ja vastata yhdistyksen talouden hoidosta.
Valita jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
Huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta.
Valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset.

7 § Nimenkirjoittajat

Oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä hallituksen erikseen oikeuttamalla henkilöllä.

8 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

9 § Talous

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille tilikautta seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 1. päivään mennessä.

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisen kokouksen tehtävänä on:
Päättää yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimittaa hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten sijaan.
Vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut.
Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
Käsitellä muut mahdolliset asiat.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaistava Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat ry:n internet-sivuilla tai lähetettävä kaikille jäsenille sähköpostitse tai postitse jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Jos kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosesityksestä on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkautumisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Yhdistyksen purkautuessa omaisuus siirtyy Partiolippukunta Vaaran Vaeltajille. Mikäli molempien yhdistysten toiminta lakkautetaan, siirtyy yhdistysten omaisuus Espoon Partiotuki ry:lle käytettäväksi Espoon partiotoiminnassa.

Scroll to Top