Säännöt

Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat r.y.:n säännöt

Hyväksytty 30.6.2021

Merkitty yhdistysrekisteriin 27.10.2021

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Espoon kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 6 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet lukuun ottamatta kannatusjäseniä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 23 vuotta täyttänyt henkilö. Lippukunnan 23 vuotta täyttänyt A-jäsen tai lippukuntaan liittyvä 23 vuotta täyttänyt henkilö voidaan hallituksen hyväksynnällä hyväksyä kannatusjäseneksi. Lippukunnan kannatusjäsen voidaan hallituksen hyväksynnällä hyväksyä A-jäseneksi.

Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

3 a § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Lippukunta voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein ja hallituksen päätöksellä.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Varsinaisen kokouksen vahvistama jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Hallitus voi myöntää jäsenelle jäsenmaksuvapautuksen jäsenmaksusta tai sen osasta sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous.

Lippukunnan hallitukseen kuuluu:

1) puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi;

2) vähintään yksi ja enintään kolme varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan varalippukunnanjohtajiksi;

sekä

3) vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja, varalippukunnanjohtajat ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä:

1) puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista;

ja

2) vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat mukaan luettuna.

Hallitus päättää, kuka varalippukunnanjohtajista toimii lippukunnanjohtajan sijaisena, jos lippukunnanjohtaja on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä ja jos varalippukunnanjohtajia on kaksi tai kolme. Jos lippukunnanjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous, joka valitsee uuden lippukunnanjohtajan jäljellä olevalle kalenterivuodelle.

6 § Taustayhteisö, vanhempainneuvosto ja Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry

Lippukunnan taustayhteisönä on Leppävaaran seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry osallistuu lippukunnan majan ylläpitoon ja talouteen sekä muulla säännöissään mainituin tavoin tukee ja edistää lippukunnan toimintaa. Se ei ole lippukunnan elin.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa

1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti;

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa;

sekä

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) edustaa lippukuntaa;

2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta;

3) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset

4) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta;

5) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat;

sekä

6) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja ja joku varalippukunnanjohtajista yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden toimihenkilölle, joka voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä lippukunnanjohtajan tai varalippukunnanjohtajan kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 1. päivään mennessä.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Lippukunnan hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kevätkokouksen tehtävänä on

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

2) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut;

sekä

3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle;

2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi;

3) vahvistaa varalippukunnanjohtajien lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi;

4) valita varalippukunnanjohtajat seuraavaksi toimintakaudeksi;

5) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi;

6) valita hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi;

7) valita kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa;

8) valita lippukunnan edustajat piirin ja Espoon Partiotuen seuraaviin kokouksiin tai valtuuttaa hallitus tai lippukunnanjohtaja valitsemaan edustajat piirin ja Espoon Partiotuen kokouksiin;

sekä

9) käsitellä muut mahdolliset asiat

13 § Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

14 § Kokouskutsut ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaistava lippukunnan internet-sivuilla tai lähetettävä kaikille jäsenille sähköpostitse tai postitse jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Jos kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei lippukunnan säännöissä ole toisin määrätty. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan.

Varalippukunnanjohtajien ja hallitusten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan se sääntöjen 5 §:n mukainen lukumäärä, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan.

Lippukunnanjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. Varalippukunnanjohtajien vaali ratkaistaan kuten lippukunnanjohtajan vaali, jos kokous on vahvistanut varalippukunnanjohtajien lukumääräksi yksi.

Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu jäsen voi äänestää enintään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Varalippukunnanjohtajien vaali ratkaistaan kuten muut henkilövaalit, jos kokous on vahvistanut varalippukunnanjohtajien lukumääräksi kaksi tai kolme.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Lippukunnan maja

Lippukunnan majan (Suopursuntie 11, Espoo) omistaa lippukunta.

Majan myyminen tai luovuttaminen toisen omistukseen edellyttää varsinaisessa kokouksessa tehtyä päätöstä, joka on tehty 3/4 äänten enemmistöllä. Asiasta on oltava maininta kokouskutsussa ja siitä on pyydettävä Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry:n lausunto.

Mikäli lippukunta puretaan, luovutetaan maja Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry:n omistukseen ja hallintaan.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

18 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu molempien kokouksien kokouskutsussa ja molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Lippukunnan purkautuessa sen varat luovutetaan lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Scroll to Top