Lippukunta‎ > ‎

Säännöt

Säännöt
Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat ry:n säännöt

Hyväksytty 17.8.2014

Merkitty yhdistysrekisteriin 25.8.2014

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Espoon kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen kuusi vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet lukuunottamatta kannatusjäseniä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 23 vuotta täyttänyt henkilö. Lippukunnan 23 vuotta täyttänyt A-jäsen tai lippukuntaan liittyvä 23 vuotta täyttänyt henkilö voidaan hallituksen hyväksynnällä hyväksyä kannatusjäseneksi. Lippukunnan kannatusjäsen voidaan hallituksen hyväksynnällä hyväksyä A-jäseneksi.

Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Varsinaisen kokouksen vahvistama jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan apulaislippukunnanjohtajaksi, vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö, vanhempainneuvosto ja Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry

Lippukunnan taustayhteisönä on Leppävaaran seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry osallistuu lippukunnan majan ylläpitoon ja talouteen sekä muulla säännöissään mainituin tavoin tukee ja edistää lippukunnan toimintaa. Se ei ole lippukunnan elin.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa

 • johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
 • pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

  • edustaa lippukuntaa
  • suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
  • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset
  • huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
  • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
  • toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 1. päivään mennessä.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksen tehtävänä on

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle; 

2) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut; sekä 

3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. 

2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi 

3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi 

4) valita hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi; 

5) valita kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa; 

6) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin 

sekä 

7) käsitellä muut mahdolliset asiat

13 § Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Lippukunnan maja

Lippukunnan majan (Suopursuntie 11, Espoo) omistaa lippukunta.

Majan myyminen tai luovuttaminen toisen omistukseen edellyttää varsinaisessa kokouksessa tehtyä päätöstä, joka on tehty 3/4 äänten enemmistöllä. Asiasta on oltava maininta kokouskutsussa ja siitä on pyydettävä Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry:n lausunto.

Mikäli lippukunta puretaan, luovutetaan maja Partiolippukunta Vaaran Vaeltajien Tuki ry:n omistukseen ja hallintaan.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

18 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu molempien kokouksien kokouskutsussa ja molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Lippukunnan purkautuessa sen varat luovutetaan lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.